Писмо на СЗРП по повод запитване за членство от балнеоложкото дружество

Писмо с изх. № 43/15.08.1935 г. на СЗРП по повод запитване за членство от балнеоложкото дружество

Протокол от събрание на УС на СЗРП

Оригинален протокол в 2 екземпляра от Протокол №2 от заседание на управителния съвет от 10.07.1935 г. Включен е списъкът на избраното ново настоятелство на СЗРП. 

Покана за годишно събрание на СЗРП

Покана от СЗРП до председателите на организациите-членове за годишно събрание на 11.07.1935 г. в сградата на БАН. Включени са дневен ред и молба за присъствието на всички членове от УС на...

Молба до министър за закупуване на екземпляри от първия сборник на СЗРП

Ръкописна чернова на писмо на СЗРП, подписано от д-р Стефан Петков, от 13.05.1935 г. с молба до министър за закупуване на 100 екземпляра от първия сборник на СЗРП.

Некролог от СЗРП за смъртта на лесовъда Никола Влахов

Некролог от СЗРП за смъртта на представителя на дружеството на българските лесовъди Никола Влахов  с дада 22.03.1935 г.

Бланково писмо за предлагане на сборника за продажба от членовете на СЗРП

Бланково писмо от 10.02.1935 г. за предлагане на сборника за продажба от членовете на СЗРП.

Членове на комисията към Министерството на земеделието по защита на природата

Списък с имената на членове на комисията към Министерството на земеделието по защита на природата. Включени са 12 души, представители на МЗДИ и различни дружества и съюзи.

Покана за заседание на членовете на Управителния съвет на СЗРП

Покана на Настоятелството на СЗРП до членовете на Управителния съвет на Съюза за заседание в канцеларията на Секцията по залесяването при дневен ред:

...

Бланков плик за писма на СЗРП

Бланков плик за писма на СЗРП, адресиран до Председателя на БАН.

Дневен ред за заседание на комитета за защита на природата от 1935 г.

Проектопрограма от 1935 г. за дневен ред на комитета за защита на природата, с ръкописна чернова на гърба на листа. Без точна дата.

Страници