Молба до кмета на Столична община за финансова подкрепа за издаването на кн. 2 на сборника на СЗРП

Чернова на писмо, изх. № 35/02.12.1937 г. с молба до кмета на Столична община за финансова подкрепа за издаването на кн. 2 на сборника на СЗРП.

Сведение за хижите в района на Софийското административно лесничейство. 1937 г.

Писмо с вх. № 32425/24.11.1937 г. от Софийския лесничей Ст. Гунев до МЗДИ, отделение за горите и лова. В отговор но окръжно № 23427/1937 г. приложено изпраща сведение за хижите в района на...

Протокол на годишното събрание на СЗРП, [1937 г.]

Чернова на протокол на годишното събрание на СЗРП, [23.10.1937 г.]. На същите листове са и черновите на три писма . Първото е с молба до МЗДИ към природния паметник Дикилиташ да бъдат присъединени...

Списък на лечебните растения с указания кога да се събират 1937 г.

Списък на лечебните растения с указания кога да се събират 1937 г.

Писмо на Ст. Петков до Международната служба за защита на природата в отговор на покана за членство 1937 г.

Писмо от 12.08.1937г. на Ст. Петков до Международната служба за защита на природата в отговор на покана за членство от 19.07.1937г. Поканата е отклонена поради липса на средства.

Поради изтичане на мандатите на представителите на определени организации, трябва да бъдат избрани нови и в СЗРП да бъдат съобщени имената, адресите, телефоните и постовете им.

Чернова на писмо с изх. №№ 14-17 до председателите на Юношеския туристически съюз, Българското пещерно дружество, Българския рибарски съюз и природоизпитателите.Поради изтичане на мандатите на...

Молба да бъде защитена от разрушаване скалата Гарванов камък

Чернова на писмо с изх. № 12/06.07.1937 г. от СЗРП до Министерство на благоустройството. Между селата Нови хан и Лозен се прави нов път и предприемачът иска да разруши  ...

Писмо относно данните на трети представител на Дружеството на българските лесовъди и Българското геологическо дружество

Чернова на писма с изх. №№ 25 и 26/04.07.1937 г. до председателите на  Дружеството на българските лесовъди и Българското геологическо дружество ...

Писмо относно обнародването на Правилника към Наредба-закон за защита на родната природа 1937г.

Писмо от Министерство на земеделието и държавните имоти изх.№14521/02.07.1937г. до Държавната печтница за обнародване Правилник за приложение на Наредба-закон за защита на родната природа.

Писмо в отговор на изявено желание от страна на Балнеоложкото дружество да стане член на СЗРП

Чернова на писмо писмо с изх. № 33 в отговор на изявено желание от страна на Балнеоложкото дружество да стане член на СЗРП. Ръкописът не е датиран, но писмото е съставено след 30 юни 1937 г.

Страници