Представители на Българското ботаническо дружество в СЗРП 1941 г.

Писмо от 04.01.1941г., в което Българското геологическо дружество уведомява, че за негов трети представител в управителния съвет на СЗРП е определен проф. Методи Русков.

Списък на делегираните в СЗРП представители от Членуващите дружества 1940г.

Списък към 31.12.1940г. на лицата, делегирани да представляват членуващите в СЗРП дружества.

Протокол N4 от заседание на Управителния съвет на СЗРП 1940г.

Протокол от заседание на Управителния съвет на СЗРП от 12.06.1940г. Разгледани са организационни въпроси.

Бележник на Ст. Петков за 1938 - 1940 г.

Бележник на Ст. Петков за 1938 - 1940 г. Съдържа лични записки на мнения, препоръки и др. от заседания, на които е присъствал.

Списък на делегатите на членуващите в СЗРП дружества, съюзи и организации 1940 г.

Списък на членовете на Управителния съвет на СЗРП към 1940г. Съдържа информация за мандат, адрес и телефон.

Покана за отчет пред годишното събрание на СЗРП на член на редакционния комитет от Юношеския туристически съюз

Писмо от СЗРП до Юношеския туристически съюз с молба да бъде предадено на Н. Памукчиев като делегат в СЗРП и член на редакционния комитет на 2 книга от сборника да присъства и да се отчете на ...

Отчет на настоятелството на СЗРП за периода 1938 - 1939 г.

Отчет на настоятелството на СЗРП за дейността му през 1938 и 1939 г.
Състав на настоятелството, конституирано на 09.06.1937 г.: председател - проф. Стефан Петков, подпредседатели - д-р Иван...

Бележки по подготовката на отчета на настоятелството и годишното събрание на СЗРП 1939 г.

Бележки по подготовката на отчета на настоятелството и годишното събрание на СЗРП 1939 г.

Получаване на бюлетин от Международния комитет за опазване на птиците

2 бр. чернова - един ръкопис и едно печатно копие - на писмо от Стефан Петков, Председзател на СЗРП, до Леон Липенс, Секретар на Международния комитет за опазване на птиците, с понмвърждение за...

Дневен ред на заседание на Управителния съвет на СЗРП 1939 г. - чернова

Ръкописна чернова на Дневен ред на заседание на Управителния съвет на СЗРП на 22.06.1939 г.

Страници