Организиране на събрание за създаване на клон на СЗРП в Стара Загора. 1931 г.

Копие на писмо с дата 27.01.1931 г. до Туристическо дружество "Сърнена гора", Стара Загора. Предлагат на дружеството да организират в града публично събрание, на което председателят на СЗРП проф....

СЗРП предлагат на Дружеството на българските лесовъди академици да станат членове на съюза

Копие на писмо с дата 27.01.1931 г. до Дружеството на българските лесовъди академици с предложение да станат членове на съюза. Фактът, че дружеството е участвало в основаването на съюза не...

Юношеския туристически съюз трябва да платят членския си внос за 1929 г. и 1930 г.

Копие на писмо с изх. № 18/16.01.1931 г. до Юношеския туристически съюз в България. Подсещат ги, че трябва да платят членския си внос за 1929 г. и 1930 г.

Дружеството на българските лесовъди трябва да платят членския си внос за 1929 г.

Копие на писмо с изх. № 19/16.01.1931 г. до Дружеството на българските лесовъди. Подсещат ги, че трябва да платят членския си внос за 1929 г. и да изберат трима делегати, които ще участвуват в...

Списък на клоновете на БТС към януари 1931 г.

Писмо от Централното настоятелство на Българското туристическо дружество с номер 469/05.01.1931 г. дава списък на дружествените клонове и съобава, че ще даде списък на предложения за обекти за...

Беседа и събрание в Казанлък за образуване на СЗРП

В отговор на писмо на СЗРП от 10.12.1930 г. Ученолюбива дружина "Искра" съобщава с писмо от 03.01.1931 г., че ще съдейства за образуването да дружество за родната природа, като отпусне салона си...

Бюджет на СЗРП за 1931 г.

Ръкописен бюджет на СЗРП за 1931 г. с подписа на касиера Кирил Кузев.

Окръжно за съдействие на СЗРП и предложения за природни паметници от местните поделения по горите и лова към МЗДИ

Окръжно № 9864 на МЗДИ, Отделение за горите и лова, до началниците на всички учреждения, подведомствени на отделението за горите и лова. Обясняват им се целите и състава на СЗРП с призив за...

Молба до МЗДИ за помощ чрез популяризация, списък на защитени растения и комисия за национален парк в Рила

Писмо с изх. № 16/26.12.1930 г от СЗРП до ПЗДИ с молба за подкрепа за защита на природата чрез:

  1. Окръжно за опазване на природата до структурите на МЗДИ
  2. Изработване на списък...

Молба до Министъра на железниците, пощите и телеграфите за отпечатване на пощенски картички с природни забележителности

Писмо с изх. № 17/26.12.1930 г от СДРП до Министъра на железниците, пощите и телеграфите с молба за отпечатване на пощенски картички с природни забележителности....

Страници