Представители на БТС, членски внос и статия за дейността на СЗРП, 1931

Писмо № 516/26.09.1931 г. в отговор на писмо №7/17.09.1932 г. съобщава представителите на БТС в СЗРП:

  1. д.р Пею Пеев
  2. Павел Кебърле
  3. Иван Ставрев

Определя...

Писмо на МВР за устава и отчетността на СЗРП

Писмо № 8420/31.08.1931 г. от МВРНЗ, Столично полицейско комендантство, за устава и отчетността на СЗРП

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1931 г

С писмо от 29.04.1931 г. Българското геологическо дружество съобщава представителите си в СЗРП: д-р В. Радев и Стр. Димитров. Полумено е с вх. № 3.

Дружеството на българските лесовъди относно промяната на Устава на СЗРП по отношение на членовете на съюза и членски внос

Писмо № 400/23.04.1931 г. на Дружеството на българските лесовъди със становище на техния Управителен комитет относно промяната на Устава на СЗРП по отношение на членовете на съюза и определяне на...

цени за организация на сказка в Стара Загора

Писмо от 11.02.1931 г. от БТС "Сърнена гора" - Стара Загора в отговор на рисмо от 27.01.1931 г. на СЗРП съобщава цената са организиране на сказка в сабона на дружество "Театър" в Стара Загора.

Контакт на СЗРП със сродни дружества в Германия и Австрия

В отговор на писмо от 18.12.1930 г. на СЗРП с писмо от 31.01.1931 г. Немско и австрийско алпийско дружество, базирано във Виена,  изпраща адреси за контакт на СЗРП със сродни дружества в Германия...

Списък на клоновете на БТС към януари 1931 г.

Писмо от Централното настоятелство на Българското туристическо дружество с номер 469/05.01.1931 г. дава списък на дружествените клонове и съобава, че ще даде списък на предложения за обекти за...

Окръжно за съдействие на СЗРП и предложения за природни паметници от местните поделения по горите и лова към МЗДИ

Окръжно № 9864 на МЗДИ, Отделение за горите и лова, до началниците на всички учреждения, подведомствени на отделението за горите и лова. Обясняват им се целите и състава на СЗРП с призив за...

Изложение до Министъра на Народната просвета относно опазването на пловдивските тепета

Изложение с вх. № 3/02.12.1930 г. от Хр. Пашков от Пловдив адресирано до Министъра на народната просвета с копия до Дружеството за закрила на родната природа, до Българското туристическо дружество...

Отговор на поздравителна телеграма по повод годежа на царя, 1930 г.

Благодарствена телеграма от цар Борис III в отговор на благопожелания, поднесени от проф. Петков, председател на съюза за закрила на родната природа по повод годежа на царя, 1930 г.

Страници