Представители на Българското природоизпитателно дружество в СЗРП, 1933 г.

Писмо от 22.05.1933 г. и прието с вх. №7  на СЗРП съобщава избарните с мандат до 1 януари 1935 г. представители на Българско природоизпитателно дружество в СЗРП: д-р Иван Буреш, Павел Патев и...

Определяне на представители на СЗРП за работа по народен парк "Витоша"

Писмо до МЗДИ, Отделение за горите и лова, с вх. № 9373/22.05.1933, с което СЗРП на дата 17.05.1933 г.  съобщава своите представители, които са избрани за участие в работата по Народния парк "...

Организация на природозащитна изложба във Варна на СЗРП и Ловната организация

Писмо с изх. № 4036/10.05.1933 г.  от УС на Ловната организация - София предлага на СЗРП (получено с вх. № 3) среща за организация на съвместна природозащитна изложба във Варна във връзка с 5...

Искане за отмяна или видоизменение на указа за 90 декара за кариери от Джендем тепе

Писмо от Пловдивско градско общинско управление, отделение административно  с изх. № 3188/01.04.1933 г. до пловдивския окръжен инженер, с копия до Министерство на О.С.П. и благоустройството, СЗРП...

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП за 1933 г.

Писмо с изх. № 480/22.03.1933г. подписано от председателя и секретаря на Юношеския туристически съюз до СЗРП, в което са посочени имената на техните представители в СЗРП:

1. Дянко Чолаков...

Изложение относно безразборна сеч на гори и др. посегателства върху природата

Изложение от Българското туристическо дружество, клон Голо бърдо № 67/28.06.1932 г. до Софийския секционен лесничей с копие до СЗРП относно безразборна сеч на гори и други посегателства върху...

Лесовъдите-академици по искането на СЗРП за предложения за природни паметници и Витоша

Писмо с изх. № 10/12.04.1932 г. от Дружеството на лесовъдите-академици в отговор на окръжно на СЗРП от 26.03.1932 г. с искане на предложения за природни паметници, които трябва да бъдат поставени...

Представители на Дружеството на лесовъдите-академици и членски внос в СЗРП, 1931

Писмо с изх.№113/12.11.1931 г. на Дружеството на лесовъдите-академици в България до Председателя на СЗРП, което съобщава избраните делегати:

  1. проф. Тодор Димитров
  2. Георги...

Представители и членски внос в СЗРП на Юношеския туристически съюз, 1931 г.

С писмо № 151/22.10.1931 г.в отговор на окръжно на СЗРП №7/ 17.09.1931 г. Централното настоятелство на Юношеския туристически съюз съобщава своята членска вноска - 1000 лв на година - и имената на...

Представител на Българския рибарски съюз в СЗРП, 1931 г.

С писмо № 574/ 04.101931 г. Българският рибарски съюз съобщава, чи до провеждането на редовния си конгрес ще бъде преставлвано в СЗРП от Грозю Грозев.

Страници